همانطور که در  لایو ها و مطالب قبل دیدیم تیم سامانه آموزش بیمار، پایش مسیر بهبود و پیگیری درمان (فالوآپ) بهزی به دنبال یافتن روش های خود مراقبتی و درمان برای هر بیماری در سرتا سرجهان است. در همین راستا کوشش میکند در کنار خدمات هر روزه به بیماران در […]

همانطور که به خاطر دارید در هفته گذشته چندین سوال در زمینه اینکه آیا درمانهای مکملی چون گانودرما در بهبود وضعیت بیماری ها موثر است یا خیر برای بهزی ارسال شد و در این پست سعی کردیم تا به صورت اجمالی بررسی کنیم که چرا پشتیبانی صفحات شبکه های اجتماعی […]

به‌کست